Thanh Hải Vô Thượng Sư thiết kế

Ðèn Vạn Thọ "Năm Cảnh Giới" do Sư Phụ mới vẽ kiểu là một sáng tác đặc biệt tiết lộ bí ẩn của Năm Cảnh Giới và vũ trụ. Tại đáy trụ đèn là kiểu âm dương thái cực, biểu hiệu cho khía cạnh âm dương và năm nguyên tố của thế giới vật chất. Dọc theo eo của đèn là đại biểu của Năm Cảnh Giới đi lên. Phần nhỏ nhất của đèn biểu hiệu cho Thế Giới Thứ Ba, cho thấy đây là chỗ vượt lên khó nhất. Thiếu sự dẫn dắt của một Minh Sư khai ngộ, thoát ra khỏi sự ràng buộc của Tam Giới là điều vô cùng khó khăn, chưa kể phải đi qua Thế Giới Thứ Tư và cuối cùng đến bờ giải thoát. Ðèn Vạn Thọ "Năm Cảnh Giới" nhắc nhở chúng ta rằng một khi đã được Minh Sư truyền Tâm Ấn, nếu tu hành tinh tấn và tiến bộ, chúng ta sẽ có thể đi lên theo nguồn ánh sáng vĩnh hằng này và bay lượn trên đại dương ánh sáng của Cảnh Giới Thứ Năm.

 

Thế Giới Ðạo Sĩ Vui