Băng Truyền Hình Mới Nhất của
Thanh Hải Vô Thượng Sư


<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Pháp >

620 Lực Lượng Minh Sư Chân Chính (4)
Thiền Ngũ Quốc Tế tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn
Ngày 6 đến 10 tháng 5, 1998

Dĩa DVD Mới Nhất của
Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh + 22 ngôn ngữ phụ đề>
Lãnh Ðạo Thế Giới Vào Kỷ Nguyên Mới
Cộng tu tại Trung Tâm Tây Hồ, Formosa
Ngày 10 tháng 4 và 8 tháng, 1992


<Tiếng Anh + 5 ngôn ngữ phụ đề>
Ðể Ðược Khai Ngộ
Giảng pháp tại Tel Aviv, Israel, Ngày 21 tháng 11, 1999

Băng Thâu Thanh Mới Nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

ER21 (Bộ 9 cuốn) <Tiếng Anh>
Thiền Lục Quốc Tế tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn

Tự Do Vượt Trên Thân ý (1)(2), Ngày 9 tháng 5, 2000
Trái Dâu Cá, ngày 10 tháng 5, 2000
Những Vị Thánh Sống, Ngày 11 tháng 5, 2000
Vị Minh Sư Cải Trang, Ngày 12 tháng 5, 2000
Truyền Bá Giáo Lý Vĩ Ðại (1)(2), Ngày 12 tháng 5, 2000
Thần Giao Cách Cảm với Minh Sư (1)(2), Ngày 16 tháng 5, 2000Ðể thỉnh các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
Tel: (886) 2-87873935 /
Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Số Trương Mục Bưu Ðiện Formosa: 19259438 (dành riêng cho Formosa)
Số Bưu Ðiện: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin mời đến viếng trang mạng của nhà sách để tải xuống bản mục lục và tóm lược nội dung những ấn phẩm mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #127
Mục Lục