Không thiền, tim tôi trống vắng.

Không thiền, vạn vật đìu hiu.

Không thiền, người tôi bực bội.

Không thiền, lòng tôi tức tối

Không thiền, không có tình thương

Không thiền, không cho tình thương

Không thiền, sống chỉ vất vương?
Thơ

 Tác giả: Rosemary, Melbourne, Úc Châu
(Nguyên tác tiếng Anh)