Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Surabaya, Nam Dương, Ngày 19 tháng 3, 1997
(Nguyên văn tiếng Anh)

Chúng ta không bao giờ biết được cái gì là tốt cho mình. Tốt hơn là cứ cố gắng hết sức rồi chấp nhận những gì xảy đến. Nhưng quý vị phải luôn luôn cố gắng hết mình. Như vậy quý vị mới an tâm, biết rằng mình đã thử sức mạnh và trí huệ của mình.

 

Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Long Beach, California, Hoa K ỳ, Ngày 28 tháng 12, 1996
(Nguyên văn tiếng Anh)

Chúng ta có thể sống qua bất cứ chuyện gì, có thể sinh tồn, bởi vì nếu tinh thần chúng ta mạnh, chúng ta có một mục đích cao thượng và một lý tưởng đẹp, chúng ta chỉ cần nhìn vào lý tưởng đó và quên đi mọi chuyện khác; thật sự nó là như vậy.

 

Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ, Ngày 13 tháng 9 năm 1997
(Nguyên văn tiếng Anh)

Ðừng quên đứa trẻ bên trong quý vị. Nó luôn luôn có đó, mỗi khi chúng ta gọi, nó đi ra. Nó ló ra. Ðó là Thượng Ðế tánh. Ðó là bản tính đơn thuần. Chúng ta không nên lo nghĩ nhiều quá, không nên tính toán nhiều quá - "Nếu làm cái này thì mình sẽ được cái gì?" Ðứa trẻ không có như vậy. Ðứa trẻ không bao giờ lo lắng ngày mai.


Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Ky , Ngày 13 tháng 9 năm 1997
(Nguyên văn tiếng Anh)

Như trẻ con không có nghĩa là không có trách nhiệm hoặc không làm những gì mình phải làm, mà nó có nghĩa là chúng ta làm với niềm vui trong trắng, không một sự đòi hỏi, bởi vì biết Thượng Ðế thế nào rồi thì chúng ta thật tình không nên lo lắng.

 

Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Tân Gia Ba, Ngày 9 tháng 3 năm 1993
(Nguyên văn tiếng Anh)

Chúng ta không cần biết quá khứ. Nên lo cho hiện tại, rồi tương lai sẽ đẹp.