C húng ta không thể yên ổn tâm hồn trừ khi câu thông với Nguồn Cội của sự bình an bên trong chúng ta. Hòa bình quý vị có trong tâm, nếu nhìn ra ngoài sẽ không bao giờ thấy.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư


Nghệ Thuật Vô Thượng
  *  Tươi Mát  * Ðèn Chữa Lửa *  "Học Anh Văn Từ Trang Sức Thiên Ðường"  * Cái Bóp "Lướt Trôi"

Lời Của Sư Phụ
 *  Nghỉ Trong Nguồn Ðại Phúc và Lực Lượng Dịu Lành của Trí Huệ

Lời Pháp Cam Lồ
 * Lời Pháp Cam Lồ

Tin Tổng Quát
 * Formosa  * Tân Gia Ba  * Úc Ðại Lợi  * Ðại Hàn  * Trung Hoa Ðại Lục China  * Tường Trình Tổng Hợp  * Hoa Kỳ  * Á-Căn-Ðình  * Nam Phi  * Formosa


Thơ

 *  Sư Phụ của Hòa Bình và Tình Thương

Sư Phụ Kể Chuyện Vui

 *  Sai Lầm Không Phải Chỉ Có Loài Người
 * 
Giê-Su Ðang Nhìn Ngươi
 * 
Chú Rùa Cười Sau Chót

Tình Thầy Trò
 *  Tấm Lòng Từ Bi Dịu Hiền của Thánh Mẫu
Giáo Lý Chọn Lọc
 *  Sự Phục Vụ Trong Mạng Lưới Vũ Trụ
 * 
Sự Bảo Vệ Tối Thượng Trong Một Thế Giới Ðiên Rồ  *  Lực Lượng Trong Vũ Trụ
Nâng Cao Tâm Thức
 *  Băng Thâu Hình Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Tường Trình Ðặc Biệt
 *  Cơn Ðất Trôi Chuyển Hướng
 * 
Cách Giáo Dục Kỳ Diệu của Thượng Ðế  *  Thuyền Noah Thật Sự
Thần Kỳ Cảm Ứng
 *  Hoán Chuyển Tai Nạn
Sư Phụ Khai Thị
 *  Dùng Lịch Sử Làm Thầy  
Hành Ðộng Tình Thương
 *  Tình Thương Sư Phụ Trải Rộng Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn
Trên Ðường Tu Học
 *  Ði Thọ Pháp Trễ Hai Mươi Phút *  Ngoài Vòng Sinh Tử
Mạng Lưới Quán Âm
 * Trên Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Trên Toàn Thế Giới
 * Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới

A Little Message:
In speaking of God, or the Supreme Spirit, we will use original non-sexist
terms to avoid the argument about whether God is a She or a He.
She + He = Hes (as in Mess)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Beers)
Example: When God wants, Hes makes things happen according to
Hiers will to suit Hirmself.