Băng Truyền Hình Mới Nhất của
Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

<Tiếng Anh + Phụ Ðề Tiếng Trung Hoa>
664 Luật Nhân Quả
Cộng Tu Tại Khách Sạn Mariott,
Nữu Ước, Hoa Kỳ Ngày 4 tháng 8, 1999

<Tiếng Anh + Phụ Ðề Tiếng Ðại Hàn>
447 Sự Quan Trọng Của Cuộc Sống Lương Thiện
Cộng Tu Tại Vọng Các, Thái Lan,
Ngày 18 tháng 9, 1994

<Tiếng Anh>
711 Khách Sạn Mang Tên Cuộc Ðời
Thuyết Pháp Tại Fresno, California, Hoa Kỳ, Ngày 23 tháng 6, 2001

714 Chó là Những Chúng Sinh Tuyệt Diệu
Cộng Tu tại Ðạo Tràng Florida, Hoa Kỳ, Ngày 6 tháng 6, 2001

715 Tu Hành Trong Yên Lặng và Khiêm Tốn
Thiền Lục Quốc Tế tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn, Ngày 15-16 tháng 5, 2000


Muốn đặt mua những xuất bản của Sư Phụ, xin liên lạc:
Công Ty Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Ðài Bắc, Formosa
Ðiện Thoại: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện Thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No: 19259438 (chỉ dành riêng cho Formosa)
Trương Mục Gởi Thư: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


Xin mời đến thăm mạng lưới của hiệu sách để tải xuống thống kê và tóm tắt mục lục những xuất bản mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như tin tức trên Mạng Lưới Quán Âm

Bản Tin #128
Mục Lục