A ùnh Sáng Thiên Ðàng sẽ xóa đi tất cả bóng tối của hàng triệu, hàng tỷ, a tăng tỳ kiếp trong linh hồn chúng ta.
C húng ta có thể ngồi yên một phần của cuộc đời để trầm tưởng và tổ chức lại cuộc sống của mình. Chúng ta chỉ có thể làm vậy qua sự khai ngộ. Nếu không, thật khó khăn để cứu thế giới từ bên ngoài.
Tôi không bảo quý vị phải thay đổi niềm tin tôn giáo, nghề nghiệp hay lối sống, nhưng chỉ cần biết Chân lý. Bởi vì Chân lý vốn sẵn có bên trong tất cả những nguyên lý cơ bản của tất cả mọi tôn giáo.
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Hawaii, Hoa Kỳ, Ngày 27 tháng 3, 1993
(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 341