Lực lượng thương yêu của Thượng Ðế tồn tại mãi mãi và luôn luôn chung quanh chúng ta.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư

Nghệ Thuật Vô Thượng
* Thế Giới Ðạo Sĩ Vui
* Thể Nghiệm Của Tôi Với Bức Tranh Của Sư Phụ "Nhớ Nhà"

Lời Của Sư Phụ
* Nghĩ Tốt Nhất là Nghĩ về Thượng Ðế

Lời Pháp Cam Lồ
* Lời Pháp Cam Lồ

Chuyện Thật
* Muốn Là Làm Ðược

Thơ
* Tình Thương Của Ngài Ðưa Con Về Bờ Giác Ngộ

Tin Tổng Quát
* Gia Nã Ðại * Hoa Kỳ * Costa Rica * Pê-Ru
* Nhật Bản * Ðại Hàn * Formosa * Úc Ðại Lợi
*
Hung Gia Lợi
Hành Ðộng Tình Thương
* New Jersey, Hoa Kỳ * Formosa * Biên Nhận * Biên Nhận và Bằng Tưởng Lục * Chi Tiêu Cho Những Sinh Hoạt taị Formosa trong Tháng 9 và Tháng 10, 2001
Sư Phụ Khai Thị
* Thử Thách Ở Ðời Làm Cho Chúng Ta Mạnh Hơn
Nâng Cao Tâm Thức
* Băng Thâu Hình
* Bài Ca và Nhạc Phẩm
Chuyện Nhỏ Tu Hành
* Ði Dây Trên Không Về Nhà
Sư Phụ Kể Chuyện Vui
* Không Dám Làm Phiền
* Xe Cũ Hết Xẩy!
* Cần Giải Phẫu
Thần Kỳ Cảm Ứng
* Công Cụ Tốt Cho Thượng Ðế
* Bầu Bạn Cùng Sư Phụ Trong Cuộc Giải Phẫu
Giáo Lý Chọn Lọc
* Truyền Bá Phúc Âm Thượng Ðế Khắp Mọi Nơi
* Pháp Môn Quán Âm là Kho Tàng Quý Nhất
* Quan Ðiểm Khai Ngộ
Chuyện Thế Giới
* Người Ðẹp Ngủ Yên
Trên Ðường Tu Học
* Lợi ích Vô Biên Của Cuộc Thiền Bế Quan
Nhật Ký Du Hành Sứ Giả Quán Âm
* Chứng Minh Lực Lượng Thượng Ðế
Thông Ðiệp Ngắn
* Vấn Ðáp Dễ Tìm
Sư Phụ Kể Chuyện
Vấn Ðáp Chọn Lọc
Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên


A Little Message:

In speaking of God, or the Supreme Spirit, Master instructs us to use original non-sexist
terms to avoid the argument about whether God is a She or a He.
She + He = Hes (as in Mess)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Beers)
Example: When God wants, Hes makes things happen according to
Hiers will to suit Hirmself.