Bảng Kê 1: Chi Tiêu Cho Những Sinh Hoạt tại Formosa trong tháng 9
và tháng 10, 2001 (Tiền NT)

Nơi chốn
Ngày tháng
Sinh hoạt
Số tiền
Phụ lục
Chương Hóa
6 tháng 9, 2001
Sách tâm linh cho tù nhân tại Trung-tâm Khuyến-thiện Vị-thành-niên Chưong Hóa.
4,380
A
Ðài Nam
24 tháng 9, 2001
Hội thảo nâng cao tâm thức, chương trình văn hóa và giải trí, và quà Trung Thu cho tù nhân tại Trung-tâm Hồi-phục Thanh-thiếu-niên Ðài Nam.
2,315
B
Cao Hùng
25 tháng 9, 2001
Hội thảo nâng cao tâm thức, chương trình văn hóa và giải trí, và quà Trung Thu cho tù nhân tại Trung-tâm Hồi-phục Thanh-thiếu-niên Cao Hùng.
6,500
C
ChươngHóa
25 tháng 9, 2001
Thăm viếng và tặng quà Trung Thu cho trẻ em tại viện Nhi-đồng Hsi Le Cơ-đốc-giáo Chương Hóa, viện Từ-ái cho trẻ em tàn tật và hội Giúp Gia-đình Chương Hóa.
8,400
D
Chương Hóa
26 tháng 9, 2001
Hội thảo nâng cao tâm thức, quà Trung Thu cho tù nhân tại Trung-tâm Hồi-phục Thanh-thiếu-niên Chương Hóa.
6,760
E
Bình Ðông
26 tháng 9, 2001
Thăm viếng và tặng quà Trung Thu cho người già tại làng Hsinchih, thị x Wan-luan.
11,455
F
Chương Hóa
30 tháng 9, 2001
Thăm viếng, tặng quà Trung Thu, và quỹ cứu trợ gia đình nghèo khổ tại làng Talun, thị x Tatsun.
4,800
G
Ðài Nam
6 tháng 10, 2001
Quét dọn bi biển Vàng ở Ðài Nam với sự phối hợp của Ty Bảo-vệ Môi-sinh Ðài Nam (được ủng hộ bởi các thiện nguyện viên).
0
Bản ban khen từ chính phủ tỉnh Ðài Nam cho sự xut sắc trong việc bảo vệ môi sinh và dọn bi biển.
H
Ðài Bắc
8 tháng 10, 2001
Bảo lnh phương tiện đèn điện ban đêm cho trường Trung-học đệ-nht-cp Lung Shan Ðài Bắc (từ 9 tháng 9 đến 8 tháng 12, 2001).
30,000
I
Chương Hóa
12 tháng 10, 2001
Hội thảo nâng cao tâm thức, sinh hoạt văn hóa và giải trí cho tù nhân tại Trung-tâm Khuyến-thiện Giới trẻ Chương Hóa (được ủng hộ bởi các thiện nguyện viên).
0
Ðài Nam
23 tháng 10, 2001
Hội thảo tâm linh và dạy thiền cho tù nhân trại tù Ngoài Trời Mingte tỉnh Ðài Nam (được ủng hộ bởi các thiện nguyện viên).
0
Ðài Nam
31 tháng 10, 2001
Hội thảo tâm linh và dạy thiền cho tù nhân trại tù Ðài Nam (với sự ủng hộ của các thiện nguyện viên).
0
Bình Ðông
31 tháng 10, 2001

Ðược mời bởi Nhà Máy Nguyên-Tử Thứ Ba của hng điện Ðài Loan, mở khóa hội thảo chia sẻ Chân Lý và dạy nhân viên học thiền (được ủng hộ bởi các thiện nguyện viên).

0
Tổng cộng: 74.610 $NT

Trang keá

New Jersey, Hoa Kỳ
Formosa
Biên Nhận
Bằng Tưởng Lục
Chi Tiêu Cho Những Sinh Hoạt taị Formosa trong Tháng 9 và Tháng 10, 2001