Tin New Jersey, Hoa Kỳ

Quà Tình Thương cho Người Vô Gia Cư

Như một phần cho công tác cứu trợ tai nạn ngày 11 tháng 9, 2001, Sư Phụ đã chỉ thị đồng tu đi thăm viếng và ủy lạo các nạn nhân của thảm họa tại Trung Tâm Thương Mãi Quốc Tế. Ðồng tu mua quà tặng cùng bông hoa cho các bệnh nhân đang dưỡng bệnh tại những bệnh viện. Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, đến tháng 11 hầu hết các bệnh nhân đã bình phục trở về nhà, nhưng đồng tu vẫn còn lại một số thức ăn chay. Do đó, vào ngày 19 tháng 11, đồng tu đã chuyển những phần quà còn lại cùng tình thương Sư Phụ đến Nhà Cứu Trợ Từ Thiện Goodwill, nơi dành cho người vô gia cư tại thành phố Newark thuộc tiểu bang New Jersey. Các hội viên Nhà Từ Thiện rất vui mừng nhận lãnh số quà, và đã xử dụng thức ăn cho bữa ăn trong ngày Lễ Tạ ơn.

New Jersey, Hoa Kỳ
Formosa
Biên Nhận
Bằng Tưởng Lục
Chi Tiêu Cho Những Sinh Hoạt taị Formosa trong Tháng 9 và Tháng 10, 2001