Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế vùng New York
10 ngàn mỹ kim

Biên Nhận
Ðội Cứu Hỏa New York
18 ngàn mỹ kim


Những biên nhận gần đây về sự đóng góp cho công cuộc cứu trợ Thảm họa 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư.
(muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo Bản Tin số 127)

 

 

 

Tổng Hành Dinh Hội Thiện Nguyện Ðạo Quân Cơ Ðốc giáo (Salvation Army) Washington D.C.
1 ngàn mỹ kim
Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế Quận hạt Arlington, Virginia
10 ngàn mỹ kim

New Jersey, Hoa Kỳ
Formosa
Biên Nhận
Bằng Tưởng Lục
Chi Tiêu Cho Những Sinh Hoạt taị Formosa trong Tháng 9 và Tháng 10, 2001