Bằng Tưởng Lục

Ông Su Tseng-chang, Quận trưởng Quận hạt Ðài Bắc và Ông Ma Ying-jeou, thị trưởng thành phố Ðài Bắc, Formosa, đích thân trao tặng Bằng Tưởng Lục cho Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, để cảm tạ Hội về nỗ lực cứu trợ trong trận bão Naris bao gồm sự ủng hộ về nhân lực, thiết bị máy móc, vật liệu cứu trợ, và nỗ lực phục hồi sau cơn bão.

 

New Jersey, Hoa Kỳ
Formosa
Biên Nhận
Bằng Tưởng Lục
Chi Tiêu Cho Những Sinh Hoạt taị Formosa trong Tháng 9 và Tháng 10, 2001