Bây giờ quý bạn có thể thưởng thức một cách dễ dàng trí huệ vô biên của Thanh Hải Vô Thượng Sư khi Ngài trả lời câu hỏi của đồng tu.

Xin đến thăm mạng lưới toàn cầu: http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/pearl_wisdom/qa/index2.htm
và thể nghiệm những lời giảng giải rõ ràng chính xác về nhiều thắc mắc mà những người tầm đạo gặp phải. Ðịa điểm mạng lưới này gồm có nơi trang đầu một danh sách tổng hợp với các mục thắc mắc thông thường nhất để bạn tìm cho dễ. Hơn nữa, đặc điểm "Search Keyword" cho bạn có dịp tìm hiểu kỹ càng, chi tiết nhiều đề tài bằng cách chọn một chữ trong danh sách keywords hoặc bằng cách đánh vào một chữ về vấn đề mà quý vị muốn tìm đọc.