Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Mã Lai Á
Ngày 2 tháng 10, 1989 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 100

Mỗi người trong chúng ta phải luôn luôn truyền bá thông điệp Thượng Ðế, tình thương, lòng kham nhẫn và từ ái cho mọi người. Không phải chỉ ở trong nhà thờ, mà là ở khắp mọi nơi, trên đường phố, trong nhà hàng, tại khách sạn, nơi chợ búa. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ: tự mình nhớ và nhắc nhở mọi người.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 1 tháng 1, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 643

Tôi cho quý vị biết điều này là đúng, đây là điều trân quý nhất từng xảy đến cho chúng ta: Pháp Môn Quán Âm. Ðôi khi quý vị quên nhiều chuyện, hoặc không biết làm cách nào giải quyết vấn đề hoặc một nghi vấn nào đó; nhưng quý vị thiền một lúc, quán quang, rồi quán âm; rồi mọi sự việc sẽ đến rất nhanh. Quý vị biết như vậy. Ðó là lý do vì sao có câu: "Hãy tìm Thiên Quốc trước". Hãy thiền! Thiền trước, rồi tất cả mọi điều khác sẽ đến. Nếu nó không đến ngay lúc đó, như vậy có nghĩa là "Tốt! Quý vị không cần!"

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hawaii, Hoa Kỳ
Ngày 27 tháng 3, 1993
Băng thâu hình số 341

Ðâu là sự khác biệt giữa một người gọi là khai ngộ và một người không khai ngộ? Người khai ngộ nhìn cuộc đời theo cách khác. Họ thư thả hơn, có niềm hạnh phúc và biết bên trong mình có những gì. Họ biết lực lượng vĩ đại khiến cho vạn vật chuyển động, khiến cho người này thương yêu người kia, khiến cho trái đất trở thành sống động, và khiến cho mọi sự việc trở thành hạnh phúc hơn đối với họ. Ðó là lực lượng Vô Thượng Sư bên trong mỗi chúng ta. Và khi chúng ta đánh thức nó dậy và chỉ dùng nó mà thôi, thì tất cả dấu vết của những thói quen xấu xa, phiền toái, của ký ức góp nhặt trong quá khứ sẽ mờ phai.