Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại   ý Lan, Formosa     Ngày 16 tháng 8 năm 1988
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)     MP3-2

K hi có dịp, đồng tu chúng ta nên tự tập cho mình quen với bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu không chúng ta không biết phải làm sao khi hoàn cảnh tới. Sau khi tập giỏi, chúng ta có thể đối phó với mọi hoàn cảnh. Thành thử chúng ta không nên chỉ để ý tới những tiện nghi vật chất, mặc dù nó có ảnh hưởng tới sự tu hành. Chúng ta nên thiền bất luận lúc nào bởi vì nó quý báu nhất, lợi ích nhất. Chúng ta không nên hy sinh việc tu hành vì thú vui trần tục; ngược lại chúng ta phải hy sinh thú vui trần tục vì công việc tu hành.

C hỉ khi được thân người chúng ta mới có thể ra khỏi tam giới và giải thoát ngoài vòng sanh tử nơi hàng hà sa số các loại chúng sinh luân hồi trở lại. Phải mất hàng ức ức năm những chúng sinh này mới được đầu thai lên làm người. Ðôi khi còn lâu hơn nữa. Chúng ta nên hiểu điều này để đừng quyến luyến, ràng buộc vào những tiện nghi dễ chịu trần gian như ăn, ngủ, vui chơi và tất cả những rác rến vật chất.