Mạng Lưới Quán Âm:  

http://www.godsdirectcontact.org.tw/
(Formosa; tiếng Trung Hoa & tiếng Anh)

http://www.smchbooks.com/
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiệm sách SMCH)

http://www.godsimmediatecontact.com/
(Tân Gia Ba; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.or.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)

http://www.godsdirectcontact.or.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)

http://www.godsimmediatecontact.org/
(Nhật Bản; tiếng Nhật)

http://www.godsdirectcontact.or.id/ 
(Nam Dương; tiếng Nam Dương)

http://www.godsdirectcontact-thai.com/
(Thái Lan; tiếng Thái)

http://www.Godsdirectcontact.net/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh, tiếng Trung Hoa)

http://www.godsdirectcontact.com/
(Mỹ Quốc; tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa)

http://www.Godsdirectcontact.com/aulac/
(Mỹ Quốc, tiếng Âu Lạc)

http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html?who=Suma%20Ching%20Hai
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.Godsimmediatecontact.net/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.net/aulac
(Mỹ Quốc, tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsimmediatecontact.org/video/
(Mỹ Quốc; có phát hình và phát thanh, bằng nhiều thứ tiếng)

http://www.godsimmediatecontact.tripod.com/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.contactdirectavecdieu.org/
(Pháp Quốc; tiếng Pháp)

http://godsdirectcontact.rma.cz/
(Cộng Hòa Tiệp Khắc; tiếng Tiệp Khắc)

http://www.godsdirectcontact.org/
(Gia Nã Ðại với âm thanh; tiếng Anh, tiếng Âu Lạc)

http://www.godsdirectcontact.de/
(Ðức Quốc, tiếng Ðức)

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/
(Áo Quốc; tiếng Ðức)

http://www.Godsdirectcontact.org.uk/ 
(Anh Quốc; tiếng Persian)

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel
(Hung Gia Lợi; tiếng Hung Gia Lợi)

http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000
(Ba Lan; tiếng Ba Lan, Anh, Âu Lạc)

http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome
(tiếng Anh) - (Ðặt Sách: I Have Come To Take You Home) 


 Nếu muốn đặt Bản Tin qua hệ thống điện thư, để Bản Tin được gởi đến trương mục điện thư cá nhân của quý vị, xin quý vị ghi danh tại một trong những địa chỉ sau đây

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm
(tiếng Trung Hoa)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm
(tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm
(tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm
(tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm
(tiếng Tây Ban Nha)

http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm
(tiếng Trung Hoa)

http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm
(tiếng Trung Hoa)

  


 

 Ðịa Chỉ Trên Mạng Lưới
về
Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư:

 Bản Tin tiếng Trung Hoa:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/131/index.htm
(Formosa)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/131
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.net/ch/news/131/index.htm
(Hoa Kỳ)

 Tiếng Trung Hoa:

http://www.Godsdirectcontact.net/gb/news/131/index.htm
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/131/index_gb.htm
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/131/index.htm
(Formosa)

 Tiếng Anh:

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/131
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/131/
(Hoa Kỳ)

http://godsimmedatecontact.net/news/news131/
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.net/eng/news/131/index.htm
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/131/index.htm 
(Formosa)

 Tiếng Âu Lạc:

http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/
(Hoa Kỳ; VNI,VPS,VISCII and VNU fonts)

http://godsimmediatecontact.net/aulac/n131/
(Hoa Kỳ; VNI font)

 Tiếng Tây Ban Nha:

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/
(Hoa Kỳ)

 Tiếng Ðại Hàn:

http://www.godsimmediatecontact.or.kr
(Korea)

 Tiếng Nhật:

http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm
(Hoa Kỳ)

 Tiếng Nam Dương:

http://www.godsdirectcontact.or.id/news/
(Nam Dương)

 Tiếng Pháp:

http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html 
(Pháp)

 Tiếng Ðức:

http://www.godsdirectcontact.de/
(Ðức Quốc)

 tiếng Thái:

http://www.godsdirectcontact-thai.com/
(Thái Lan)


  

 Những mạng lưới có thể lấy sách biếu miễn phí:
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ

(bằng 50 ngôn ngữ)

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm

http://www.godsdirectcontact.org/sample/