Băng Thâu Hình Mới Nhất Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh>
729 Vĩ Ðại Là Theo Ðuổi Lý Tưởng Của Mình
Sư Phụ Nói Chuyện Với Ðệ Tử Thường Trú tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
Ngày 18/21/25 tháng 4 nam 2001

730 Nói Chuyện Bằng Tình Thương
Mừng Giáng Sinh tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 25 tháng 12 năm 2001


<Tiếng Âu Lạc>

731 Ðồng Tâm Hiệp Lực
Mừng Giáng Sinh tại Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 25 tháng 12 năm 2001


<Tiếng Anh + dịch tại chỗ tiếng Hòa Lan + phụ đề tiếng Ðại Hàn>

647 Thể Nghiệm Thiên Ðàng Tại Thế
Thuyết Pháp tại Amsterdam, Hòa lan, ngày 9 tháng 5 năm 1999


<Tiếng Anh + dịch tại chỗ tiếng Bun-ga-ri + phụ đề tiếng Ðại Hàn>

651 Ðong Ðầy Ðời Sống Bằng Tình Thương và Những Ðiều Kỳ Diệu
Thuyết Pháp tại Sofia, Bun-ga-ri, ngày 18 tháng 5 năm 1999


<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Ðại Hàn>

656 Tâm Linh Chiếu Sáng Trong Nghịch Cảnh
Thuyết Pháp tại Dublin, ái Nhĩ Lan, ngày 7 tháng 6 năm 1999