Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

Vùng: Ðảo Palawan, Phi Luật Tân
Ðài: Ðài truyền hình số 7 / ABS & CBN
Ðề tài: Các buổi thuyết pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ngày giờ: Mỗi Thứ Bảy, 9 -10 giờ sáng


Vùng: Quần đảo Phi Luật Tân
Ðài: Ðài phát thanh AM DYPR (765 kilohertz)
Ðề tài: Những buổi thuyết pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ngày giờ: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:15 - 7:30 tối

(DYPR là đài phát thanh lớn nhất tại Phi luật Tân. Thính giả từ Nam Dương và Mã Lai Á có thể bắt băng tần này để theo dõi chương trình).


Muốn biết thời khóa biểu mới nhất của chương trình truyền thanh và truyền hình Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin đến mạng: http://www.godsdirectcontact.net/events/tv.htm