Nâng Cao Tâm Thức

<Tiếng Anh + Phụ đề tiếng Pháp>

671 Ðể Ðược Khai Ngộ
Thuyết giảng tại Tel Aviv, Do Thái, ngày 21 tháng 11, 1999

648 Cách Chấm Dứt Chiến Tranh
Thuyết giảng tại Edinburgh, Tô Cách Lan, ngày 5 tháng 6, 1999

656 ánh Sáng Tâm Linh Chiếu Trong Nghịch Cảnh
Thuyết giảng tại Dublin, ái Nhĩ Lan, ngày 7 tháng 6, 1999

<Tiếng Anh + Phụ đề 20 thứ tiếng>

608 Phương Pháp Phát Triển Tâm Linh
Thiền Tứ Quốc Tế tại Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ
Ngày 24 - 27 tháng 12, 1997

Muốn thỉnh sách báo và băng thuyết pháp của Sư Phụ, xin liên lạc:
Nhà In của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ltd., Taipei, Formosa
Ðiện thoại: (886) 2-87873935 / Ðiện thư: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (tại Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng thăm tiệm sách trên mạng của chúng tôi để tải xuống bản mục lục và tóm tắt nội dung của các băng thâu âm, thâu hình mới nhất của Sư Phụ tại:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)

Trở Về Mục Lục