Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

Vùng: Vancouver, Gia Nã Ðại
Ðài: Radio Station AM 1470
Ðề Tài: Những bài thuyết pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Vào lúc: 9:00 - 9:30 PM mỗi thứ bảy (tiếng Anh)
9:30 - 10:00 PM mỗi thứ bảy (tiếng Âu Lạc)

Ðể có lịch trình mới nhất của các chương trình phát thanh và phát hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin viếng thăm mạng lưới:
http://www.godsdirectcontact.net/events/tv.htm