Trên Mạng Lưới Quán Âm

Trên Mạng Lưới Quán Âm:  

http://www.godsdirectcontact.org.tw/
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiếng Anh)

http://www.smchbooks.com/
(Formosa; tiếng Trung Hoa và tiếng Anh, tiệm sách SMCH)

http://www.godsimmediatecontact.com/
(Tân Gia Ba; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.or.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)

http://www.godsdirectcontact.or.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)

http://www.godsimmediatecontact.org/
(Nhật Bản; tiếng Nhật)

http://www.godsdirectcontact.or.id/ 
(Nam Dương; tiếng Nam Dương)

http://www.godsdirectcontact-thai.com/
(Thái Lan; tiếng Thái)

http://www.Godsdirectcontact.net/
(Mỹ Quốc; tiếng Trung Hoa, tiếng Anh)

http://www.godsdirectcontact.com/
(Mỹ Quốc; tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa)

http://www.Godsdirectcontact.com/aulac/
(Mỹ Quốc, tiếng Âu Lạc)

http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html?who=Suma%20Ching%20Hai
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.Godsimmediatecontact.net/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.net/aulac
(Mỹ Quốc; tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsimmediatecontact.org/video/
(Mỹ Quốc có phát hình và phát thanh, bằng nhiều thứ tiếng)

http://www.godsimmediatecontact.tripod.com/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.contactdirectavecdieu.org/
(Pháp Quốc; tiếng Pháp)

http://godsdirectcontact.rma.cz/
(Cộng Hòa Tiệp Khắc; tiếng Tiệp Khắc)

http://www.godsdirectcontact.org/
(Gia Nã Ðại với âm thanh; tiếng Anh, tiếng Âu Lạc)

http://www.godsdirectcontact.de/
(Ðức Quốc; tiếng Ðức)

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/
(Áo Quốc; tiếng Ðức)

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel
(Hung Gia Lợi; tiếng Hung Gia Lợi)

http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome
(tiếng Anh)(Ðặt sách - I Have Come To Take You Home)


*The contents of our Quan Yin web site worldwide list may be changed frequently; for the latest information, please visit the following URL: http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm


 Nếu muốn đặt Bản Tin qua hệ thống điện thư, để Bản Tin được gởi đến trương mục điện thư cá nhân của quý vị, xin quý vị ghi danh tại một trong những địa chỉ sau đây:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm
(tiếng Trung Hoa)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm
(tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm
(tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm
(tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm
(tiếng Tây Ban Nha)

http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm
(tiếng Trung Hoa)

http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm
(tiếng Trung Hoa)

  


 

 Ðịa Chỉ Trên Mạng Lưới về Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư:

 Bản Tin tiếng Trung Hoa:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/136/index.htm
(Formosa)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/136
(Mỹ Quốc)

http://www.Godsdirectcontact.net/ch/news/136/index.htm
(Mỹ Quốc)

 Bản Tin tiếng Trung Hoa:

http://www.Godsdirectcontact.net/gb/news/136/index.htm
(Mỹ Quốc)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/136/index_gb.htm
(Mỹ Quốc)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/136/index.htm
(Formosa)

 Bản Tin tiếng Anh:

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/136
(Mỹ Quốc)

http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/136/
(Mỹ Quốc)

http://godsimmedatecontact.net/news/news136/
(Mỹ Quốc)

http://www.Godsdirectcontact.net/eng/news/136/index.htm
(Mỹ Quốc)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/136/index.htm 
(Formosa)

 Bản Tin tiếng Âu Lạc:

http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/
(Mỹ Quốc; VNI,VPS,VISCII and VNU fonts)

http://godsimmediatecontact.net/aulac/n136/
(Mỹ Quốc VNI font)

 Bản Tin tiếng Tây Ban Nha:

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/tiếng Tây Ban Nha/
(Mỹ Quốc)

 Bản Tin tiếng Ðại Hàn:

http://www.godsimmediatecontact.or.kr
(Ðại Hàn)

 Bản Tin tiếng Nhật Bản:

http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm
(Mỹ Quốc)

 (Nam Dương)n:

http://www.godsdirectcontact.or.id/news/
(Nam Dương)

 Bản Tin tiếng Pháp:

http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html 
(Pháp Quốc)

 Bản Tin tiếng Ðức:

http://www.godsdirectcontact.de/
(Ðức Quốc)

 Bản Tin tiếng Thái:

http://www.godsdirectcontact-thai.com/
(Thái Lan)


  

 Những mạng lưới có thể lấy sách biếu miễn phí:
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ

(bằng 50 ngôn ngữ)

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm

http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm

http://www.godsdirectcontact.org/sample/