>>
Giới thiệu trang này đến bạn

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng:
http://www/theCelestialShop.com để mua trên mạng
hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn bản mới nhất của Sư Phụ:
http//www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)