CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
CD-CG11 (nói tiếng Trung Hoa)
Phương pháp sấy khô áo ở Tây Tạng(2 CDs)

Cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, ngày 27 tháng 11, 1988

Nội dung:
Tại sao Phật Thích Ca phải trải qua sáu năm thử thách tu khổ hạnh trước khi được khai ngộ? Phải chăng có ý nghĩa gì đàng sau việc này? Phương pháp sấy khô áo ở Tây Tạng là gì, và tại sao cách tu này không đưa chúng ta tìm đến Phật Tánh của mình? Minh sư thời xưa truyền pháp môn tu hành cho đệ tử chỉ sau khi họ qua được một loạt khảo nghiệm. Tuy nhiên, Thanh Hải Vô Thượng Sư thì mở rộng cửa cho toàn thế giới? Sao như vậy? Trong bài khai thị này, Sư Phụ chia sẻ những câu chuyện về thuở ban sơ của Ngài với các thường trú. Ðể khai trí cho họ, Ngài phải đối phó với ngã chấp, sự hiểu lầm và những thành kiến của họ. Ðiều này cho chúng ta nhìn thấy được một chút nào tình thương, lòng kiên nhẫn và vĩ đại không thể so sánh của một vị Minh sư tại thế.


Giới thiệu trang này đến bạn

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng http://www.theCelestialShop.com để mua trên mạng hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)