Thượng Ðế biết lòng mình
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 9 tháng 6, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 662V: Nếu một người không tin vào Thượng Ðế thì sau khi chết có xuống địa ngục không?


SP: Không, sẽ không. Thượng Ðế là từ bi. Ngài không cần biết quý vị có tin vào Ngài hay không. Chỉ là nếu quý vị tin vào Ngài thì quý vị sẽ biết mình tốt hơn; sẽ sống một đời sống thuận lợi, an bình, và hạnh phúc hơn. Quý vị cũng sẽ trở nên một người có trí huệ và tình thương hơn. Giả sử quý vị không tin vào Thượng Ðế: vì cũng khó tin tưởng vào một điều gì mình không thấy được. Bởi vậy nên tôi muốn chỉ cho quý vị thấy Thượng Ðế, để quý vị biết rằng Ngài hiện hữu, rằng Ngài thương yêu quý vị và bảo vệ cho quý vị. Ngài làm việc cho quý vị mỗi một ý nghĩ chợt nảy lên nếu quý vị biết Ngài và để cho Ngài làm. Chỉ vì chúng ta không lắng nghe Ngài. Chúng ta làm sao tin vào Ngài nếu chúng ta không tiếp xúc với Ngài? Chúng ta không lắng nghe Ngài bởi vì chúng ta quá bận rộn lo mấy chuyện ta bà, và quên rằng Thượng Ðế đang lúc nào cũng chờ ở một góc đợi chúng ta thấy Ngài, để Ngài thương yêu chúng ta, chỉ cho chúng ta cách sống tốt hơn và gia trì cho chúng ta với ân điển dạt dào. Thật đáng tiếc chúng ta từ chối Ngài.

Cho nên nếu quý vị không tin vào Thượng Ðế cũng không sao. Tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy, rồi quý vị có thể tin. Hơn nữa, quý vị cũng không đi địa ngục tại vì không tin vào Thượng Ðế. Nếu quý vị là một người lương thiện, ít nhất là không giết người, không gạt ai và không làm điều xấu, thì Thượng Ðế cũng sẽ giúp quý vị. Và nếu quý vị không tin có Thượng Ðế thì quý vị làm gì tới đây nghe tôi thuyết pháp? Tôi chỉ nói về Thượng Ðế thôi! Cho nên quý vị phải tin vào một điều gì đó. Mặc dù trong lời nói không mấy lưu loát quý vị không biết làm sao để định nghĩa niềm tin của mình, Thượng Ðế vẫn biết lòng của mình. Không phải qua lời nói, nhưng qua sự cảm nhận và lòng thành trong tâm mình mà Thượng Ðế đến với mình.  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn