Lòng tin tuyệt đối nơi Thượng Ðế
thay thế sự sợ hãi


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 9 tháng 6, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 662V: Về phương diện tâm linh, tôi muốn biết làm sao xin Thượng Ðế bảo vệ nhà của tôi khỏi ma quỷ.


SP: Sự sợ hãi là đi ngược lại với Thượng Ðế. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào Thượng Ðế, chúng ta không có sợ hãi (mọi người vỗ tay). Nhưng tôi có một cách. Quý vị đánh thức vị Thượng Ðế bên trong quý vị, và Ngài sẽ bảo hộ cho quý vị. Tôi không hứa sự bảo hộ của tôi hay gì cả; chính là quý vị! Quý vị phải tự bảo vệ chính mình. Quý vị có Thượng Ðế bên trong quý vị. Thánh Kinh nói rằng Thượng Ðế ngự trong anh! Tôi sẽ giúp quý vị, chỉ cho quý vị thấy Thượng Ðế đó ở đâu, rồi quý vị sẽ đánh thức Ngài dậy bắt Ngài làm việc.  
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Nhã Ðiển, Hy Lạp, ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 653V: Làm cách nào để tẩy xóa cảm xúc của mình, chính yếu là những cảm xúc không được tốt như là sợ sệt chẳng hạn, trước khi định tâm?


SP: Rất khó để tẩy xóa tâm trí nếu mình không có lực lượng của Thượng Ðế nâng đỡ. Chúng ta cần khai ngộ trước rồi những chuyện khác mới dễ dàng. Chúng ta phải làm tất cả mọi việc với lực lượng của Thượng Ðế chứ không phải với khả năng hạn hẹp của con người.  
Giới thiệu trang này đến bạn