Nhớ lại sự bình an bẩm sinh
và nhận biết ý chỉ Thượng Ðế


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Durban, Nam Phi, ngày 26 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 668



V: Làm cách nào để tìm được sự bình an trong sự đau khổ, bất công và ngược đãi?


SP: Sự bình an luôn luôn là bản chất của chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta đã quên điều này, chúng ta cảm thấy mình không được bình an, cho dù có bao nhiêu của cải hoặc ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên chúng ta phải nhớ lại sự bình an bẩm sinh này, và chỉ có cách này thôi.

Ðó là lý do tại sao ngay cả trước cái chết và sự đau đớn, Chúa Giê-su không cảm thấy đau khổ và không bỏ chạy. Ngài nói: "Ðức Cha, Ngài đã vinh danh con! Ngài đã vinh danh con!"

Ðó là sự bình an mà chúng ta cần nhớ lại. Khi nhớ lại sự bình an này, chúng ta sẽ biết rằng tất cả mọi việc đều xảy ra trong ý chỉ của Ngài, và sẽ thấy rõ tại sao những điều này xảy ra, và chúng có ích lợi gì. Không phải như thấy bên ngoài. Những nạn nhân không phải luôn luôn là nạn nhân. Ðôi khi có những hoàn cảnh mà người khác hoặc chúng ta, Ðấng vĩ đại nhất bên trong chúng ta, tự tạo ra cho mình, cho sự tiến bộ của chính mình. Thật sự không có nạn nhân nào cả.

Nếu chúng ta lên thiên đàng và thấy được cách làm việc của vũ trụ, chúng ta sẽ không bao giờ than phiền về Thượng Ðế nữa; chúng ta sẽ không bao giờ không biết ơn dù chỉ trong một phút giây, hay trong bất cứ tình cảnh nào. Trong Thánh Kinh có nói rằng, dù một sợi tóc từ trên đầu rụng xuống cũng là ý chỉ của Ngài. Cho nên hãy nhớ điều này.  




<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn