Thành công
trong cả hai thế giới


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Nhã Ðiển, Hy Lạp,
ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 653


V:  Sự thăng hoa tâm linh và vật chất có đi đôi với nhau không?

SP:  Có! Có thể được. Bởi vì khi chúng ta có trí huệ, khi đã khám phá lại trí huệ của mình, dĩ nhiên chúng ta thông minh hơn, có khả năng hơn, và rõ ràng hơn trong tất cả mọi việc làm trong đời sống. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ thành công hơn, cho nên sự thành công vật chất sẽ đi đôi với tiến bộ tâm linh. Ðôi khi, sau khi khai ngộ chúng ta không thật sự màng đến những thành công vật chất, nên không màng sử dụng trí huệ của mình. Nhưng chúng ta có thể làm như vậy và thành công trong cả hai thế giới. 


Giới thiệu trang này đến bạn