Dùng ý chí tự do
một cách khôn ngoan

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Luân Ðôn, Anh Quốc,
ngày 9 tháng 6, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 662


V:  Có ý chí tự do thật chăng, hay tất cả đời sống của chúng ta đã được định sẵn?

SP:  Có ý chí tự do thật và định sẵn. Ý chí tự do thật là khi quý vị thật sự tự do. Sau khi khai ngộ, quý vị có thể dùng ý chí của mình một cách tốt đẹp hơn. Trước khi khai ngộ, chúng ta chỉ cúi đầu trước định mạng và số phận. Ðôi khi ý chí mạnh mẽ của chúng ta tỉnh dậy trong hoàn cảnh khẩn cấp, và chúng ta xoay chuyển hoàn cảnh. Nhưng hiếm khi người ta có được ý chí mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, ý chí tự do có nghĩa là Thượng Ðế để quý vị làm theo ý muốn, nhưng rồi quý vị tạo nên hậu quả xấu. Như Thánh Kinh đề cập: "Gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy".

Do đó, nếu sử dụng ý chí tự do của mình một cách bừa bãi, chúng ta làm đủ thứ chuyện xấu. Và khi hậu quả xấu đến, khi đó không còn ý chí tự do nữa, bởi vì chúng ta phải cúi đầu dưới gánh nặng của hậu quả "Gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy". Cho nên có ý chí tự do, nhưng chúng ta phải biết dùng nó một cách khôn ngoan. Khi đã khai ngộ, chúng ta biết dùng ý chí tự do tốt hơn, bởi vì chúng ta có thể thấy được điều gì đúng, điều gì sai. Hoặc là Thượng Ðế dạy chúng ta trong yên lặng, và trực giác chúng ta biết được làm gì là đúng, và làm gì là sai. Trước đó, hầu hết mọi người chỉ cúi đầu trước số mạng. 


Giới thiệu trang này đến bạn