CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


 
CD-E747
(nói tiếng Âu Lạc và Anh)
Con Rồng cháu Tiên
Trung tâm Florida, Hoa Kỳ
Ngày 11-13 tháng 5, 2002


Nội dung:

Sư Phụ đề nghị chúng ta gọi Việt Nam bởi cổ danh Âu Lạc. Nét đẹp tiềm ẩn của tên gọi này là gì? Chúng ta nên làm gì để nhanh chóng vượt qua những trở ngại lớn phải đối diện trong đời sống? Trong lúc thiền, nếu thân thể bị tê thì nên phản ứng như thế nào là đúng nhất? Hiệu quả của những sự diễn đạt có tính cách khẳng định như những câu thần chú trong Phật giáo hoặc những câu nói gia trì và cảm kích là gì?

 

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)