VÐẹp Giản D
(Simple Beauty)
Bức tranh này là một trong số những họa phẩm mới nhất của Sư Phụ,
hiện đang có dưới dạng ảnh chụp cho những người yêu tranh sưu tập và thưởng thức.