Lời pháp Cam Lồ
Khai ngộ sẽ hợp nhất tất cả


 /  Xây dựng một quốc gia Không-giết Câu chuyện của ông Nathan Winograd
 /  Một sự kiện lịch sử Thiền định cho hòa bình thế giới  /   Báo cáo tài chánh  /  Những câu chuyện từ cuộc hội thảo đặc biệt Thái Lan


   Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu
Hàn Quốc  /  Úc Ðại Lợi  /  Formosa  /  Nhật Bản


 / Thay đổi tương lai địa cầu qua lực lượng Thượng Ðế