Lực lượng phủ định là để giúp ta
nhớ tới Thượng Ðế


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Amsterdam, Hòa Lan,
ngày 29 tháng 5, 1999 - (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 647


V: Lực lượng phủ định, chẳng hạn như địa ngục, là gì, và tại sao nó hiện hữu? Sao Thượng Ðế lại để cho chúng ta biết về lực lượng này?


SP:Lực lượng phủ định thật sự không hiện hữu, bởi vì tất cả đều từ Thượng Ðế mà ra. Cho nên lực lượng phủ định cũng là một phần của Thượng Ðế, và là công việc của Ngài. Bởi vì muốn cho chúng ta kiên cường, nên phải có chướng ngại, phải có những khảo nghiệm, những khó khăn khổ cực. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn biết Thượng Ðế trở lại, thì không gì có thể cản trở mình được.

Lực lượng phủ định có đó là để nhắc nhở mình trở về Thiên Quốc để tránh khỏi mọi khổ đau và ảnh hưởng không tốt. Nhiều khi trong tai ương, chúng ta cầu Thượng Ðế thành tâm hơn.