Thượng Ðế thức tỉnh bên trong
là người bạn
và người bảo hộ tốt nhất


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Amsterdam, Hòa Lan,
ngày 9 tháng 5, 1999 - (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 647


V: Pháp thiền mà Sư Phụ cống hiến có bảo vệ chúng con khỏi ảnh hưởng của lực lượng phủ định từ bên ngoài và bên trong mình không?


SP:Ðương nhiên là có! Không phải thiền là cái bảo vệ cho quý vị, mà là sự tỉnh thức của lực lượng bên trong chính quý vị sẽ bảo hộ cho quý vị. Biết mình là Thượng Ðế, đó là cái sẽ bảo vệ cho quý vị. Thánh kinh nói rằng Thượng Ðế ngự trong các con. Tôi chỉ có chỉ cách cho quý vị làm sao để tìm vị Thượng Ðế đó. Rồi sau đó Ngài sẽ bảo hộ cho quý vị.

Thiền chỉ có nghĩa là mình lắng tâm xuống để câu thông với vị Thượng Ðế bên trong. Càng biết Thượng Ðế đó nhiều thì quý vị sẽ càng cảm thấy an tâm, được thương yêu, được bảo vệ. Gia đình bạn bè quý vị cũng sẽ được bảo vệ theo, ngay cả những người đã vãng sanh cả trăm năm trước mà quý vị thậm chí không biết. Năm đời sau quý vị cũng được bảo vệ và thăng hoa lên thiên đàng, nhờ vào lực lượng tỉnh thức của quý vị. (Vỗ tay)