Thay đổi tương lai địa cầu
qua lực lượng Thượng Ðế


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Amsterdam, Hòa Lan,
ngày 9 tháng 5, 1999 - (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 647


V: Tương lai của địa cầu chúng ta có cố định không?


SP:Không, không cố định. Mình có thể làm nó tốt hơn hay xấu hơn. Chúng ta có lực lượng làm thay đổi, nhưng chỉ khi nào mình biết lấy lực lượng đó ở đâu.

Nếu mọi người không chịu làm gì với lực lượng bên trong họ, cứ ở nguyên như vậy, thì tương lai thế giới sẽ cố định. Nhưng nếu một số người chúng ta cố gắng làm khá hơn, cố gắng biết những bí mật trong vũ trụ và cố gắng dùng lực lượng Thượng Ðế bên trong, thì chúng ta có thể thay đổi tương lai của tinh cầu.