Khai ngộ sẽ hợp nhất tất cả


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
ngày 16 tháng 12, 1990, Costa Rica
(nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 141


Nếu mọi người đều thật sự thực hành những gì Thánh Kinh răn dạy, hoặc những gì kinh Phật chỉ giáo, thì họ sẽ không bao giờ tranh cãi với nhau. Tất cả tôn giáo đều vui vẻ với nhau và ăn mừng trong cùng một giáo đường: Ðức giáo hoàng đi chùa và thầy tăng đi nhà thờ. Không có vấn đề gì.

Chỉ có một Ðạo duy nhất: Ðạo của Thượng Ðế, tình thương và sự thông cảm. Chỉ có một giáo đường duy nhất: giáo đường khai ngộ. Hãy đến giáo đường đó; rồi chúng ta sẽ biết hết tất cả tôn giáo trên thế giới.