CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

CD-ES141
(nói tiếng Anh, thông dịch tiếng Tây Ban Nha)

Thượng Ðế là tất cả
Cộng tu tại Costa Rica, ngày 16 tháng 12, 1990


Nội dung:
Làm thế nào đạt được lý tưởng tôn giáo hòa đồng, khi mà giáo hoàng cầu nguyện ở chùa và thầy tăng đi lễ nhà thờ?
Trong bài khai thị này, Sư Phụ giải thích ý nghĩa thật sự của sự kết hôn và đời sống, đưa ra chìa khóa đạt được hạnh phúc và thành công để mang lại sự mãn nguyện trong tâm hồn.
Kể lại câu chuyện của một người tu hành Ấn Ðộ, Sri Ramdas, Sư Phụ cho chúng ta hiểu rằng: "Thiền không ý nghĩa gì, cách ăn uống không ý nghĩa gì, và tịnh tu không ý nghĩa gì nếu không có sự hiểu biết đúng đắn trong đầu và sự hướng dẫn đúng đắn, hoặc một cái tâm có chút khai ngộ".