CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


CD-CG13  (nói tiếng Trung Hoa)


Cách liên lạc với lực lượng toàn năng của vũ trụ
Cộng tu tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 6 tháng 12, 1988


Nội dung: Chúng ta phải trả lộ phí khi lái trên xa lộ của thế giới hữu hình này. Nếu muốn lên cảnh giới cao hơn trong thế giới vô hình thì chúng ta phải trả lộ phí nào?

Vật liệu gì được dùng để chế tạo dĩa bay để bảo đảm khỏi bị nổ tung khi đi xuyên qua bầu khí quyển với tốc độ cực nhanh?

Vì sao hầu hết những nhà đại tu hành xưa nay đều ít nói chuyện và sợ giảng Ðạo ngoài công chúng?

Xét về lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, tại sao các ngài không chuyển hóa hết mọi chúng sanh thành Phật với lực lượng thần thông của các ngài?

Quán Thế Âm Bồ Tát có thể hiện ra bất cứ nơi nào để đáp ứng với lời cầu nguyện của con người, và Phật Thích Ca Mâu Ni có vô số ức hóa thân. Lực lượng của các ngài là từ đâu đến?

"Tu pháp môn Quán Âm là biết ‘cánh cửa’ ở đây. Mở ra và bước vào. Sau khi qua cánh cửa này, có nhiều điều chúng ta phải học hỏi cho đến khi đạt tới cảnh giới Thứ Năm, chỉ lúc đó chúng ta mới bắt đầu học Chân lý!" Với những lời khích lệ này, Sư Phụ nhắc nhở chúng ta không nên chậm bước sau khi thọ Tâm Ấn. Thay vì vậy, nên tu hành tinh tấn để đạt đến cảnh giới của Chân lý. 


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
hoặc liên lạc: The Thanh Hải Vô Thượng Sư International Association Publishing Co., Ltd., Ðài Bắc, Formosa
Ðiện thoại:(886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Thanh Hải Vô Thượng Sư Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchSách.com/ (tiếng Anh, và Trung Hoa)