DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


DVD-645  (nói tiếng Anh, với 32 phụ đề để chọn)


Câu thông chính mình với Thượng Ðế
Lisbon, Bồ Ðào Nha, ngày 7 tháng 5, 1999
(Chuyến hoằng pháp Âu Châu)
Nội dung:
Một vị Minh sư khai ngộ được toàn cõi vũ trụ tôn sùng và hoàn toàn không phải chịu đau khổ gì cả. Thế tại sao Chúa Giê-su chịu khổ?

Theo nghiên cứu khoa học thì hầu hết mọi người chỉ sử dụng từ 5 đến 10 phần trăm lực lượng não bộ của họ. Chúng ta làm thế nào tận dụng hoàn toàn và một cách hữu hiệu lực lượng của mình?

Ngoài công việc làm và gia đình, điều gì là quan trọng nhất trong đời?

Chúng ta có cần phải buông bỏ cả thế giới để liễu ngộ Thượng Ðế chăng?

Làm sao để sống như một vị thánh, tu hành, trong cùng lúc hưởng thụ đời sống?

Trong bài thuyết giảng, Sư Phụ nhấn mạnh sự quan trọng của thiền định và bảo đảm rằng: "Mỗi một chúng ta đều có thể tiếp xúc với Thượng Ðế, bởi vì chúng ta đều cùng là con cái của Ngài. Khi tìm được đúng pháp môn, đúng đường, thì Thượng Ðế sẽ xuất hiện"  Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
hoặc liên lạc: The Thanh Hải Vô Thượng Sư International Association Publishing Co., Ltd., Ðài Bắc, Formosa
Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Thanh Hải Vô Thượng Sư Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchSách.com/ (tiếng Anh, và Trung Hoa)