Những cải thiện tích cực trên tinh cầu
HOA KỲ

Dùng lại vật liệu xây cất
Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 168

Hội Tái Sử dụng Vật liệu Xây cất (The Building Material Reuse Association), Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (American Institue of Architects) và Hội West Coast Green đã đề xướng một dự án mới rất lý thú, mục tiêu là giảm thiểu tối đa mức độ gạch vụn dư thừa từ những công trình sửa chữa và phá hủy. Vật thải này bình thường chiếm 91% của toàn số phế liệu tại Hoa Kỳ. Bí quyết là khai thác kỹ thuật tháo gỡ ít tốn kém và thiết kế những vật liệu và thành phần có thể phục hồi và dùng lại dễ dàng. Tiềm năng của sự lợi ích môi sinh trong việc khéo léo sử dụng vật liệu xây cất thật đáng ngạc nhiên, bao gồm cả việc giảm thiểu vật thải và phí tổn năng lượng.

Trong khi những quan tâm về môi sinh đang chuyển biến cách suy nghĩ truyền thống, đường lối hiệu quả thân thiện với môi sinh là bước kế tiếp đi vào tương lai. Xin cám ơn đến những người đã tham gia trong việc khiến điều này thành sự thật.
 


Căn nhà xây bằng vật liệu xây cất tốt với địa cầu.
Xây bằng gỗ được dùng lại.