Thượng Ðế đáp ứng thỉnh cầu cho tôi thấu hiểu được
lời giảng của Sư Phụ
   


Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 180
Kính gởi Ðài Truyền hình Vô Thượng Sư,
Tôi tên là Maryam. Tôi là người Ba Tư và sống ở Tehran. Tôi luôn luôn xem chương trình của quý vị. Trong những lời cầu nguyện của tôi, tôi xin Thượng Ðế giúp tôi để tôi có thể hiểu được những lời của Sư Phụ, và tôi nghĩ rằng Thượng Ðế đã đáp lại sự thỉnh cầu của tôi. Tôi luôn giới thiệu chương trình của quý vị với bạn bè. Hiện giờ tôi đã ăn chay. Ngay cả xem chương trình của quý vị cũng phải là do ý của Thượng Ðế, nhưng thánh ý đôi khi có thể được thực hành xuyên qua tôi nếu tôi xứng đáng được làm công cụ của Ngài. Tôi dùng bất cứ cơ hội nào, trong xe tắc-xi hay xe buýt hoặc là khi gọi bạn bè, tôi đều khuyên họ xem Truyền hình Vô Thượng Sư, để chia sẻ với họ cảm giác tốt đẹp này mà tôi nhận được khi xem chương trình của quý vị. Tôi xin chúc quý vị những gì tốt đẹp nhất và xin quý vị cầu nguyện giùm tôi và tất cả những người Ba Tư.   
Xin cảm ơn, Maryam (alias).