DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng SưDVD-733   (nói tiếng Anh, với phụ đề 26 ngôn ngữ để chọn)


Sống với mục đích cao thượng


Cộng tu tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 6, 2001


Nội dung:
Hãy nghe những chuyện ấm lòng về cuộc tìm kiếm lâu dài của Sư Phụ một Trung tâm lý tưởng nằm ngay sát biển cho các đệ tử. Sự khác biệt giữa ý muốn của con người và ý chỉ của Thượng Ðế là gì? Khi tu hành và đạt tới đẳng cấp trở thành đồng nhất thể với Thượng Ðế, chúng ta có còn ý chí tự do của mình không? Suốt nhiều năm, Sư Phụ đã và đang âm thầm chăm sóc cho những người thiếu thốn, thiệt thòi, già nua, cũng như những thú vật lang thang. Ngài khuyến khích chúng ta rằng, mặc dù chúng ta với Ngài không ở cùng với nhau trong thể chất, nhưng chúng ta tâm liền tâm, và cùng có lý tưởng cao thượng như nhau. Trong cả hai phương diện tâm linh lẫn vật chất, chúng ta giúp đỡ người khác bằng bất cứ cách nào có thể được.


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
hoặc liên lạc: The Thanh Hải Vô Thượng Sư International Association Publishing Co., Ltd., Ðài Bắc, Formosa
Ðiện thoại:(886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Thanh Hải Vô Thượng Sư Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchSách.com/ (tiếng Anh, và Trung Hoa)