CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


CD-ES145   (nói tiếng Anh, thông dịch tiếng Tây Ban Nha)
Hãy tự lập
rồi chúng ta sẽ là một với Thượng Ðế

Cộng tu tại Panama, ngày 27 tháng 1, 1991


Nội dung:
Sư Phụ thảo luận về những khía cạnh tâm lý của khuynh hướng thích chiếm hữu và bất an, hầu cho chúng ta thấy người ta có thể trở thành như thế nào, họ có thể có thái độ ra sao và nhiều khi họ làm trở ngại chính mình và người khác, bằng cách không nâng cao kiến thức hoặc tìm những năng khiếu khác. Sư Phụ cho chúng ta giải pháp là đừng để bất cứ ai, dù là người thân thiết nhất của mình, nắm giữ cuộc đời của mình quá chặt đến nỗi mình không thể trưởng thành. Chúng ta phải luôn luôn ráng tự lập, để lúc nào cũng tự tại và chỉ ở cùng với Thượng Ðế. Thượng Ðế là người thân duy nhất thật sự của chúng ta.