DVD-740 (nói tiếng Anh với 23 ngôn ngữ để chọn)
Học cách sống hòa thuận

Cộng tu tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ,
ngày 11 tháng 5, 2002
 
Nội dung:

Nghe nói phẩm chất Minh sư có nghĩa là tình thương vô ngã. Như vậy, chúng ta sẽ hiểu được một cách sâu sắc hơn tình thương của Sư Phụ sau khi nghe câu chuyện Ngài cứu mạng một con chuột túi. Trong khi khen ngợi mấy con chim và chó của Ngài sống chung, chia sẻ mọi thứ với nhau như thế nào, Ngài than thở rằng con người chúng ta phải mất một thời gian lâu dài để học cách thương yêu. Ðây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Ngoài ra, trong những hoàn cảnh khác nhau, làm thế nào để chúng ta phân biệt được đó là một ý nghĩ phủ định do đầu óc tạo nên hay là một linh cảm cảnh báo cho chúng ta về một chuyện gì đó? Sư Phụ có những lời khích lệ sau đây cho các đồng tu: "Mỗi vị Thánh có một quá khứ. Bây giờ chúng ta chỉ cần xử lý, để cho mọi việc xảy ra trong các giấc mơ, vì vậy không còn dấu vết nào lưu lại từ nghiệp chướng này cả để chúng ta có thể thăng hoa chính mình".

CD-CG15   (nói tiếng Trung Hoa)
Mục đích xuất gia là gì?

Cộng tu tại Tây Hồ, Formosa,
ngày 25 tháng 12, 1988
 
Nội dung:

Mục đích làm người xuất gia là gì? Sư Phụ giải thích đề tài này một cách rõ ràng. Cũng như người ta gia nhập vào quân đội để phục vụ cho quốc gia của họ, chúng ta trở thành những người xuất gia để phục vụ nhân loại và cho cả thế giới. Nói xa hơn, chúng ta trở thành Phật để phục vụ cho cả Tạo hóa và vũ trụ. Ðôi khi chư Phật, thánh nhân và thiên sứ có thể đặt những thử thách và chướng ngại trên con đường tu hành của mình. Làm thế nào để chúng ta vượt qua? Những người mới tu hành đôi khi có thể không vững lòng tin, phiền hà hay phê phán. Sư Phụ nhắc nhở chúng ta nên tránh những điều này nếu có thể. Sau một thời gian, có lẽ hai hoặc ba ngày, hay hai hoặc ba năm, quan điểm của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn.
Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ,
xin viếng Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com,
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
để mua trên mạng, hoặc liên lạc The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873,
Ðiện Thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa), Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)