CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


CD-CR12

(nói tiếng Trung Hoa)


Tư tưởng khẳng định dẫn đến hòa bình thế giới


Họp mặt đặc biệt tại Thái Lan cầu nguyện cho hòa bình thế giới,
ngày 25 ~ 27 & 29 tháng 11, 2006

Nội dung:    Nhiều người bàn về hòa bình thế giới, nhưng chúng ta làm thế nào chấm dứt chiến tranh và có hòa bình thật sự? Sư Phụ giải thích rõ ràng: "Chúng ta không thể chỉ dựa vào đầu óc của mình để giúp thế giới. Chúng ta không thể dùng trí thông minh hạn hẹp để đạt hòa bình. Chúng ta phải dùng Lực lượng Vô thượng của mình, Thượng Ðế Tánh hoặc Phật Tánh bên trong. Nếu chúng ta tận dụng tốt Lực lượng này, thế giới sẽ hòa bình. Từ thời xa xưa, người Trung Hoa thường có câu ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’. Chúng ta không nói bình thiên hạ trước rồi trị quốc, hoặc trị quốc trước rồi mới tề gia hoặc tu thân. Như vậy sẽ quá trễ rồi. Chúng ta phải tu hành trước".


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng:

Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
để mua trên mạng, hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)