DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


DVD-703

(nói tiếng Anh, với phụ đề 28 ngôn ngữ để chọn)


Câu thông bằng thần giao cách cảm với Sư Phụ


Thiền Lục Quốc tế, Trung tâm Vĩnh Ðồng, Hàn Quốc, ngày 16, tháng 6, 2000

Nội dung:    Vào năm 1999, Âu Châu bị bao phủ đen tối bởi một cuộc chiến sắp xảy ra. Ðáp lời khẩn nài của đệ tử, Sư Phụ đã gia hộ cho Âu Châu với một chuyến hoằng pháp thời khóa biểu khít khao. Nhìn lại chuyến đi này, đã mang lại cho Ngài sự căng thẳng về thể chất, tinh thần, và tâm lý, Sư Phụ than thở vì Ngài không có một người trợ lý luôn luôn tỉnh táo, tập trung trong trí, có khả năng suy nghĩ minh bạch, và có thể truyền đạt trong thần giao cách cảm với Ngài. Thần giao cách cảm là một năng khiếu bẩm sinh, hoặc có thể nào đạt được bằng huấn luyện?

Một nhà lãnh đạo thiên về tâm linh có ảnh hưởng gì cho người dân, đất nước, và thế giới? Sư Phụ nói: "May mắn thay, trong tương lai, người ta sẽ có thể bầu chọn một người có tâm linh tiến hóa cao làm lãnh đạo". Ðây quả là tin vui!


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng:

Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
để mua trên mạng, hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)