Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ

Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ giới thiệu về giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sách biếu hiện có dưới dạng điện tử cho phép độc giả trên khắp thế giới tải xuống hoàn toàn miễn phí, hay đọc trên mạng ở bất cứ nơi nào có nối mạng điện toán. Từ tiếng Phi Châu đến tiếng Zulu, từ tiếng Bengal đến tiếng Urdu, tiếng Macedonia, tiếng Mã Lai và nhiều ngôn ngữ khác, viên ngọc này đã được phiên dịch sang hơn 60 ngôn ngữ.

Trong Sách Biếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu thiền trong đời sống hằng ngày. Sách cũng bao gồm các bài giảng của Ngài về những cảnh giới tâm linh cao hơn và lợi ích của việc ăn chay cũng như tin tức về việc truyền Tâm Ấn tu pháp thiền Quán Âm, con đường tối hậu và cao nhất. Những trí huệ thăng hoa của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong Bí quyết tức khắc khai ngộ cống hiến một tia hy vọng cho những ai đang truy tìm Chân lý.

Thanh Hải Vô Thượng Sư phát biểu: "Bằng cách đạt được an bình nội tại, chúng ta sẽ đạt được mọi thứ khác. Tất cả sự hài lòng, tất cả sự thỏa mãn về những khát vọng thế gian và thiên đàng đều đến từ Thiên Quốc, từ sự giác ngộ nội tại của bản chất hài hòa muôn đời của chúng ta, trí huệ vĩnh hằng của chúng ta, và lực lượng toàn năng của chúng ta. Nếu chúng ta không đạt được những điều này, chúng ta sẽ không bao giờ được mãn nguyện, bất kể chúng ta có bao nhiêu tiền của, quyền lực, hoặc có địa vị cao đến đâu đi nữa".


Ðể trực tiếp vào xem Sách Biếu, xin viếng: http://sb.godsdirectcontact.net/Nếu ngôn ngữ của bạn chưa có trong danh sách và bạn sẵn lòng giúp dịch thuật vì lợi ích cho người khác, hoan nghênh bạn liên lạc với chúng tôi tại: divine@Godsdirectcontact.orgMuốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng:

Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
để mua trên mạng, hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)