CD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư
CD-CG16


Nghiệp chướng đi về đâu?
(nói tiếng Trung Hoa)


Cộng tu tại Ðạo tràng Tây Hồ, Formosa,
ngày 1 tháng 1, 1989


Nội dung

Ðiều gì xảy ra nếu chúng ta thiền ngay sau khi dùng bữa?
Một vị Minh sư khai ngộ hy sinh thế nào để gánh nghiệp chướng của chúng sinh?
Nếu nghiệp chướng là vô hình, chúng có thể ảnh hưởng thân thể vật chất không?
Tại sao chúng sinh bị kẹt trong bể khổ hết kiếp này đến kiếp khác mà không giải thoát được?
Sư Phụ dùng các phương pháp khác nhau thế nào để dạy đệ tử tùy theo điều kiện và khả năng của họ?
Xin nghe đồng tu chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ và Sư Phụ giải thích về những phức tạp của nghiệp chướng.
 Tình thương cho muôn loài
(nói tiếng Anh)


Hội nghị truyền hình với Trung tâm Indiana, Hoa Kỳ, và
Trung tâm Vienna, Áo Quốc, ngày 1 & 7 tháng 9, 2002


Nội dung

Lấy kinh nghiệm với các thú vật nuôi của Ngài, Sư Phụ cho chúng ta biết rằng loài vật có thể dạy chúng ta nhiều bài học. Giống con người, chúng có cảm xúc và trí thông minh; vì thế chúng ta nên tôn trọng nhu cầu tinh thần và tình cảm cũng như nhu cầu cần phát triển tâm linh của chúng.

Sư Phụ cống hiến 4 điều đơn giản để giảm bệnh tật.
Ngài cũng có một giải pháp cho những ai dùng trí óc đến mức độ không thể tập trung để thiền.
Sư Phụ khuyên dùng môšt phương pháp nhẹ nhàng nhưng quả quyết trong cách ân cần an ủi và thuyết phục những người thân yêu để họ có thể ủng hộ và cùng sánh bước với chúng ta trên con đường tình thương.
 


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)