CD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư
CD - CR03
(nói tiếng Trung Hoa)


Sự chăm sóc vĩnh hằng từ một Chân sư
Thiền Tứ Quốc tế, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ
Ngày 27 tháng 12, 1997
Nội dung:

Trong kỳ bế quan ở Hoa Thịnh Ðốn, Sư Phụ trả lời những câu hỏi từ đồng tu Trung Hoa về tu hành và thiền định. Ngài cũng giúp làm sáng tỏ những đề tài như hôn nhân, tình yêu, tình bạn, công việc, gia đình, tâm lý, và giáo dục, bao gồm cả những vấn đề chi tiết và phức tạp của đời sống hàng ngày. Từng đề tài một, Sư Phụ xoa dịu những quan tâm lo lắng của đồng tu một cách nhẹ nhàng và thương yêu. Sự khôi hài của Ngài, cùng những lời âu yếm đã rót vào lòng của từng đồng tu như ngọn gió mùa xuân và cơn mưa mùa hạ rửa sạch mọi cát bụi trong tâm hồn. 


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)