CD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư


CD-CR04
(nói tiếng Trung Hoa)

Con người
là chúng sinh vĩ đại nhất trong vũ trụ

Thiền Ngũ Quốc tế, Trung tâm Vĩnh Ðồng,
Hàn Quốc, ngày 6 tháng 5, 1998


Nội dung:
Nếu chúng ta không thể tập trung nơi mắt trí huệ lúc thiền, có cách nào tốt có thể giúp chúng ta?

Phật nói về "tu trung đạo". Ðiều đó nghĩa là gì?

Nếu chúng ta có thể nghe âm thanh 24 tiếng đồng hồ một ngày, chúng ta nên bỏ qua hay chú ý lắng nghe?

Làm sao chúng ta biết được tư tưởng hoặc hành động của mình là kết quả của ngã chấp hay của thiện tính?

Một số người tập khí công có thấy hóa thân của sư phụ của họ. Những hóa thân này có giống như hóa thân của Phật không?

Sư Phụ khuyến khích chúng ta nên luôn tri ân và trân quý ân điển của Thượng Ðế, vì chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên đầy ân sủng khi chúng ta có thể thuận lợi tu hành.  
CD-CG17
(nói tiếng Trung Hoa)

Lực lượng của Minh sư khai ngộ
không thể nghĩ bàn

Cộng tu tại Trung tâm Tây Hồ, Formosa, ngày 2 tháng 2, 1989


Nội dung:
Một Minh sự chân chính sẽ không dùng thần thông để kéo dài đời sống của Ngài, tuy nhiên trong sự hiện diện của Ngài, cây héo sẽ trổ bông, người chết sẽ sống lại.

Lý do tại sao?

Tại sao tìm được một Minh Sư tại thế là điều vô cùng khó khăn?

Những khả năng của một Minh Sư khai ngộ là gì?

Minh sư khai ngộ có lực lượng phi thường, nhưng tại sao xưa nay cuộc đời của các Ngài luôn luôn bị nguy hiểm khi các Ngài tìm cách giảng dạy hay độ người?

Bằng cách kể cho chúng ta nghe câu chuyện của một vị Minh sư khai ngộ đầy quyền năng tại Ấn Ðộ, Sư Phụ giải thích cho chúng ta hiểu quan hệ vi tế giữa lực lượng của Thượng Ðế và quyền năng của một vị Minh sư. Chúng ta có thể giúp những thân nhân đang hấp hối bằng cách nào?  

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)