Giáo Lý Chọn Lọc

 


Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại viện đại học Harvard, Hoa Kỳ
Ngày 27 tháng 10, 1989 (Nguyên văn tiếng Anh)

Thật ra những gì tôi sẽ cho quý vị biết đây chỉ là một pháp môn tự dạy. Vị Phật của quý vị sẽ tỉnh dậy giáo huấn quý vị. Thượng Ðế của quý vị sẽ đứng lên và dạy dỗ quý vị. Nhưng trước hết tôi phải cho quý vị biết cách đánh thức Thượng Ðế hay vị Phật đó bên trong quý vị, vị Thầy vĩ đại nhất. Thiên Quốc bên trong hay Phật trong tâm là vị Thầy vĩ đại đó, không phải tôi. Tôi chỉ biết cách đánh thức Ngài dậy và giới thiệu quý vị tới Ngài, bảo Ngài tỉnh dậy và làm việc cho đúng. Công việc của tôi chỉ có vậy thôi.

 Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Sao Paulo, Ba Tây
Ngày 11 tháng 11, 1989 (Nguyên văn tiếng Anh)

Thiền là một loại giáo huấn, một loại học. Giống như đi đại học, quý vị hỏi ông giáo sư hay bà thầy điều gì đó, rồi quý vị phải ngồi yên lắng nghe lời giảng, trí huệ của người đó. Nếu một anh sinh viên chỉ đi tới trường hỏi thầy giáo cái gì đó rồi đi ra ngoài ngay và làm chuyện khác, như vậy người đó có bao giờ được giỏi không? Cho nên dù thầy giáo đang đứng trước mặt, anh ta cũng không lãnh hội gì cả, bởi vì anh ta không cho ông thầy cơ hội nói.

Thiền cũng như mọi khoa học khác trong đời sống. Chúng ta phải học, phải sẵn lòng thâu nhận trí huệ đem tới cho chúng ta. Cũng như các khoa học và môn học khác, chúng ta học bằng cách lắng nghe, bằng cách thực tập. Khi ngồi xuống yên lặng, nhiều tin tức, sự gia trì, tình thương và năng lực tràn vào con người của chúng ta. Sau khi thiền, chúng ta sẽ cảm thấy khác. Và thời gian càng lâu, thiền càng nhiều, chúng ta càng trở nên có trí huệ hơn, thanh tịnh hơn. Ðó là cách cho thế giới trở nên thanh bình, yên ổn.

 


Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 16 tháng 6, 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Những người tu hành chỉ ở trong một trường học khác cao hơn đại học thế gian. Sự học hỏi những kiến thức trần gian chấm dứt ở bậc đại học. Nếu muốn biết về những cái vĩ đại hơn, huyền bí hơn trong vũ trụ, chúng ta phải đi con đường đạo. Quý vị cũng đang ở trong một trường học với tôi, một Minh Sư tâm linh, nhưng nơi đây quý vị học những kiến thức khác cao hơn những cái chúng ta học trong trường đại học. Kiến thức trần gian không thể so sánh với sự hiểu biết tâm linh bởi vì có nhiều cái huyền bí không thể giải thích được bằng phương thức trần gian. Dĩ nhiên là đại học cũng có một số lợi điểm. Họ dạy nhiều môn. Nhưng tất cả những gì được dạy trong nhóm chúng ta đều được dạy bên trong. Không cần ngôn ngữ thế gian. Cho nên trường học của chúng ta là một trường siêu đẳng.

Giáo Lý Chọn Lọc

Mục Lục